Rekenexamens

icon CEM_Rekenexamens.svg

Nieuwe visie

Het vak rekenen wint fors aan belang binnen het mbo-onderwijs. Op alle niveaus volgen studenten straks rekenlessen die aansluiten bij hun belevingswereld en doen zij een rekenexamen dat meetelt voor hun diploma.

Na jaren van deining in het rekenonderwijs heeft een door OCW aangestelde expertgroep in 2020 nieuwe rekeneisen voor het mbo opgesteld. Ze getuigen van een nieuwe visie op het rekenen. De nadruk ligt op het toepassen van rekenvaardigheden in alledaagse situaties waarmee studenten te maken hebben, aan de hand van vier thema’s: studie & werk, reizen, wonen en vrije tijd.

Digitaal examineren

De afname van de nieuwe digitale examens zijn in 2021 succesvolle pilots met een groot aantal scholen geweest.
De coöperatie beheert een beveiligde afname-omgeving, waarin de aangesloten scholen de regie voeren over plaats en tijd van examineren.

Definitieve examens

De eerste rekenexamens zijn beschikbaar voor alle aangesloten instellingen. De Landelijke Vaststellingscommissie Rekenen (LVR) heeft een positief vaststellingsadvies afgegeven. Dit advies is overgenomen door de Examencommissies van instellingen. Daarna kunnen we aanpassingen doorvoeren naar wens en inzicht van het mbo, met als doel steeds beter aan te sluiten op de vraag uit onderwijs en samenleving. De Algemene Leden Vergadering van onze coöperatie besluit over de vorm van de definitieve examens. Het nieuwe rekenexamen telt vanaf schooljaar 2022-2023 mee voor het diploma van alle mbo-studenten die dat jaar zijn gestart.

Meetinstrument voor Entree-studenten

Entree-studenten zijn niet verplicht het nieuwe rekenexamen te maken, maar met ingang van augustus 2022 is een meting van hun rekenontwikkeling een vereiste. De coöperatie heeft samen met de bedrijfstakgroep (btg) Entree van de MBO Raad en rekendocenten een instrument ontwikkeld om de ontwikkeling van de rekenvaardigheden van de studenten te meten, afgezet tegen niveau 2. Overigens staat het entree-studenten wel vrij om een examen op een ander niveau te maken.

Achtergrondinformatie

De coöperatie heeft een verantwoordingsdocument en voorbeeldexamens nieuwe stijl opgesteld om de rekenexamens een solide basis te geven. Onder downloads is nog meer verdiepende informatie beschikbaar. Het ministerie van OCW vertaalt intussen de nieuwe rekeneisen naar wet- en regelgeving, inclusief een slaag-zakregeling.