Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de Coöperatie Examens MBO. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de de website van de Coöperatie Examens MBO of het gebruiken van informatie van deze website, in welke vorm dan ook gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden de Coöperatie Examens MBO.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

De Coöperatie Examens MBO verleent zakelijke website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privégebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Coöperatie Examens MBO.

Voor de personen die toegang tot MijnExamensMBO.nl krijgen geldt dat zij zich conformeren aan de geheimhouding waarvoor op instellingsniveau is getekend. Zij zullen volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie waartoe zij toegang krijgen, specifiek maar niet uitsluitend, de informatie met betrekking tot het examenmateriaal. Dit artikel geldt niet voor informatie die van algemene bekendheid is, voorheen al bekend was, door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, dan wel waarvan wettelijke voorschriften vereisen, dat deze bekend gemaakt moet worden.

Doel website

De Coöperatie Examens MBO beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar achtergrond, producten en diensten. Daarnaast biedt de Coöperatie Examens MBO op de website aanvullende informatie over onderwijsgerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. Voor alle informatie, dus ook voor eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

De Coöperatie Examens MBO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding. De Coöperatie Examens MBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aansprakelijkheid

De Coöperatie Examens MBO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Utrecht.

Amersfoort, 1 maart 2021