Privacyverklaring

De Coöperatie Examens MBO U.A. respecteert en beschermt de privacy conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de AVG kunt u vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving. Meer informatie over de toepassing van de AVG door de Coöperatie Examens MBO leest u in onze verwerkersovereenkomst.

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Coöperatie Examens MBO (hieronder ook: de Coöperatie).

De Coöperatie Examens MBO hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarom neemt de Coöperatie Examens MBO passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

De Coöperatie Examens MBO verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden niet voor andere doeleinden dan die samenhangen met toetsing en examinering en de diensten die daarmee verband houden.

De Coöperatie Examens MBO bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de Coöperatie Examens MBO deze verzamelt of verwerkt. De exacte termijnen zijn met de instellingen afgestemd.

De Coöperatie Examens MBO neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht.

2. Hoe hebben wij zicht op de persoonsgegevens?

Medewerkers van de mbo-instellingen die op het digitale toetssysteem werken of door de Coöperatie Examens MBO worden ingehuurd:

 • Accounts op onze website
 • Informatie in het systeem voor relatiebeheer
 • Accounts en examenresultaten in het digitale toetssysteem 

Door de mbo-instelling aangemelde studenten:

 • Accounts in het digitale toetssysteem  : in de afnameomgeving van de betreffende mbo-instelling.

Accountgegevens zijn voor studenten:

 • Voornaam, Achternaam, E-mailadres
 • Onderwijsinstelling, klas / groep
 • Instellingen t.b.v. studenten met een (visuele) beperking
 • Examenresultaten.

3. Hoe gebruiken wij deze informatie?

De Coöperatie Examens MBO zal deze informatie met persoonsgegevens uitsluitend
functioneel gebruiken, bijvoorbeeld ten behoeve van ondersteuning van de school; een examenbureau ondersteunen bij plannen of een beoordelaar bij het beoordelen. 

Medewerkers van de Coöperatie Examens MBO die toegang hebben tot gegevens hebben getekend voor geheimhouding en het hanteren van deze Privacyverklaring

De Coöperatie Examens MBO gebruikt deze informatie op de volgende wijze.

 • Registreren van persoonsgegevens in de afnameomgeving van de mbo-instelling.
 • Registreren van examenresultaten in de afnameomgeving van de mbo-instelling.
 • Terugzenden van examenresultaten van studenten aan de mbo-instelling.
 • Gebruik van anonieme examendata t.b.v. toets- en itemanalyses.
 • Het uitwisselen van persoonsgegevens tussen het studentadministratiesysteem van de onderwijsinstelling en het digitale toetssysteem van de Coöperatie..
 • Het uitwisselen van examenresultaten tussen het digitale toetssysteem en het studentadministratiesysteem .

Beheren van contactgegevens in het systeem voor relatiebeheer zijn van medewerkers van de Coöperatie of van de instelling die vanuit hun rol of functie aan de Coöperatie verbonden.

4. Delen van persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden zonder toestemming vooraf nooit met derden gedeeld. Bij het aanvragen van deze toestemming wordt het doel vooraf expliciet vermeld.

5. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

De Coöperatie Examens MBO verwerkt uitsluitend persoonsgegevens wanneer het strikt noodzakelijk is en slaat dus geen onnodige data op. Bij twijfel over de noodzaak zal de Coöperatie alle medewerking verlenen om inzicht te krijgen in de data en het proces. Dit zal altijd op initiatief van de onderwijsinstelling zijn. Wilt u hier als student of docent gebruik van maken, meld dit dan bij uw contactpersoon van uw onderwijsinstelling.

6. Beveiliging van informatie

De Coöperatie Examens MBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon van uw instelling. Eventuele vragen, klachten of suggesties kan via hen naar examens@examensmbo.nl

7. Aanpassingen van de Privacyverklaring

Het kan zijn dat de Coöperatie Examens MBO in de toekomst besluit tot aanpassing van deze privacyverklaring. De meest actuele en toepasselijke versie van de privacyverklaring kan altijd op de website van de Coöperatie Examens MBO geraadpleegd worden.

Amersfoort, 1 maart 2021