Middelbaar Beroeps Onderwijs

De mbo-scholen onderstrepen het belang van generieke rekenvaardigheden voor de mbo-student van nu en in de toekomst. Dit besluit is genomen door het bekostigde en niet-bekostigde mbo-onderwijs. Roc’s, vakscholen, aoc’s én particuliere opleiders streven in coöperatief verband naar kwalitatief goede rekenexamens die landelijk gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn.

Besluit alle betrokkenen

In de zomer en het najaar van 2019 is een verkenning uitgevoerd inzake toekomstige mogelijkheden van examinering van rekenen als generiek onderdeel van de kwalificatiedossiers mbo op basis van nieuwe eisen. De conclusies en aanbevelingen uit de verkenningsrapportage zijn door het ministerie van OCW, de directie MBO, de MBO Raad en de NRTO met instemming ontvangen. In november 2019 heeft de algemene ledenvergadering van zowel de MBO Raad als de NRTO besloten een nieuwe coöperatie op te richten.

Doel Coöperatie Examens MBO

De Coöperatie heeft als doel het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige rekenexamens voor alle mbo’ers van bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen en het faciliteren van digitale afname van de examens.

OCW

Bij het ministerie van OCW heeft de Coöperatie Examens MBO een meerjarenplan ingediend. Dit plan is goedgekeurd en dat betekent dat OCW de eerste jaren van de Coöperatie zal subsidiëren. Op zijn vroegst vanaf 2024 worden de kosten gedragen door de deelnemende instellingen (bekostigd en niet bekostigd).